Valné zhromaždenie je zvolané na 21. marca.čo je sasib ?

SASIB je dobrovoľná a nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca profesionálov pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti. Cieľom SASIB je prispievať ku zlepšeniu stavu informačnej bezpečnosti na Slovensku a pôsobiť ako národná, mimovládna autorita.


ciele sasib

  • vzdelávanie a zvyšovanie právneho vedomia a odborných znalostí spoločnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany informácií
  • zber a propagácia najlepších overených skúsenosti (best practice) v oblasti v oblasti informačnej bezpečnosti, informatiky a informačných procesov
  • poskytovanie platformy pre svojich členov za účelom výmeny a zdieľania názorov a skúseností
  • podieľanie sa na trvalom zlepšovaní dobrej praxe a noriem v oblasti informačnej bezpečnosti, informatiky a informačných procesov
  • spolupráca s medzinárodnými organizáciami v oblasti informačnej bezpečnosti, informatiky a informačných procesov